autoBlogger-Privacy-Policy

Note: If you are reviewing this privacy policy due to the recent scope update request for viewing products, we want to assure you that this update is essential for an exciting new feature. It involves read-only access to your product titles and descriptions. Rest assured, your data won’t be shared, and we are committed to managing it with utmost respect in accordance with the remainder of the privacy policy outlined below.

Jump to English | Jump to Chinese (Simplified) | Jump to Chinese (Traditional) | Jump to Czech | Jump to Danish | Jump to Dutch | Jump to Finnish | Jump to French | Jump to German | Jump to Italian | Jump to Japanese | Jump to Korean | Jump to Norwegian (Bokmål) | Jump to Polish | Jump to Portuguese (Brazil) | Jump to Portuguese (Portugal) | Jump to Spanish | Jump to Swedish | Jump to Thai | Jump to Turkish

English

Privacy Policy for autoBlogger Shopify App

At autoBlogger, we take your privacy very seriously. This Privacy Policy describes how we collect, use, and share information about you when you use our autoBlogger Shopify App (the “App”).

What Information We Collect

When you use our App, we may collect certain information about you, including:

How We Use Your Information

We may use the information we collect about you for a variety of purposes, including:

How We Share Your Information

We may share the information we collect about you with third parties in the following circumstances:

Your Choices and Rights

You have certain choices and rights regarding the information we collect about you, including:

Data Security

We take reasonable measures to protect the information we collect about you from unauthorized access, use, and disclosure. However, no data security measures are completely foolproof, and we cannot guarantee the security of your information.

Changes to This Privacy Policy

We may update this Privacy Policy from time to time to reflect changes in our practices or for other operational, legal, or regulatory reasons. We will notify you of any material changes by posting the updated Privacy Policy on our website or by other means.

Contact Us

If you have any questions or concerns about our privacy practices or this Privacy Policy, please contact us at autobloggerhelp@gmail.com.


Chinese (Simplified)

autoBlogger Shopify 应用隐私政策

在autoBlogger,我们非常重视您的隐私。本隐私政策描述了您在使用我们的autoBlogger Shopify 应用(以下简称“应用”)时,我们如何收集、使用和分享您的信息。

我们收集的信息

在您使用我们的应用时,我们可能会收集关于您的某些信息,包括:

我们如何使用您的信息

我们可能会使用我们收集的关于您的信息进行各种目的,包括:

我们如何分享您的信息

在以下情况下,我们可能会与第三方分享我们收集的关于您的信息:

您的选择和权利

关于我们收集的有关您的信息,您有一些选择和权利,包括:

数据安全

我们采取合理的措施来保护我们收集的有关您的信息免受未经授权的访问、使用和披露。然而,没有任何数据安全措施是完全无懈可击的,我们无法保证您信息的安全。

本隐私政策的更改

我们可能会不时更新本隐私政策,以反映我们实践的变化或出于其他操作、法律或法规的原因。我们将通过在我们的网站上张贴更新后的隐私政策或其他方式通知您任何重大变化。

联系我们

如果您对我们的隐私实践或本隐私政策有任何问题或疑虑,请通过电子邮件autobloggerhelp@gmail.com与我们联系。


Chinese (Traditional)

autoBlogger Shopify 應用隱私政策

在 autoBlogger,我們非常重視您的隱私。本隱私政策描述了您在使用我們的 autoBlogger Shopify 應用(以下簡稱「應用」)時,我們如何收集、使用和分享您的信息。

我們收集的信息

在您使用我們的應用時,我們可能會收集關於您的某些信息,包括:

我們如何使用您的信息

我們可能會使用我們收集的關於您的信息進行各種目的,包括:

我們如何分享您的信息

在以下情況下,我們可能會與第三方分享我們收集的關於您的信息:

您的選擇和權利

關於我們收集的有關您的信息,您有一些選擇和權利,包括:

數據安全

我們採取合理的措施來保護我們收集的有關您的信息免受未經授權的訪問、使用和披露。然而,沒有任何數據安全措施是完全無懈可擊的,我們無法保證您信息的安全。

本隱私政策的更改

我們可能會不時更新本隱私政策,以反映我們實踐的變化或出於其他操作、法律或法規的原因。我們將通過在我們的網站上張貼更新後的隱私政策或其他方式通知您任何重大變化。

聯繫我們

如果您對我們的隱私實踐或本隱私政策有任何問題或疑慮,請通過電子郵件 autobloggerhelp@gmail.com 與我們聯繫。


Czech

Zásady ochrany osobních údajů pro Shopify aplikaci autoBlogger

V autoBloggeru bere ochranu vašich osobních údajů vážně. Tato Zásady ochrany osobních údajů popisují, jak sbíráme, používáme a sdílíme informace o vás, když používáte naši Shopify aplikaci autoBlogger (dále jen “Aplikace”).

Jaké informace shromažďujeme

Při používání naší Aplikace můžeme shromažďovat určité informace o vás, včetně:

Jak používáme vaše informace

Informace, které o vás shromažďujeme, můžeme použít pro různé účely, včetně:

Jak sdílíme vaše informace

Informace, které o vás shromažďujeme, můžeme sdílet s třetími stranami v následujících případech:

Vaše možnosti a práva

Máte určité možnosti a práva ohledně informací, které o vás shromažďujeme, včetně:

Bezpečnost dat

Přijímáme rozumná opatření k ochraně informací, které o vás shromažďujeme, před neoprávněným přístupem, použitím a zveřejněním. Nicméně žádná opatření pro bezpečnost dat nejsou zcela neproniknutelná, a nemůžeme garantovat bezpečnost vašich informací.

Změny v těchto Zásadách ochrany osobních údajů

Můžeme čas od času aktualizovat tyto Zásady ochrany osobních údajů k odrazu změn v naší praxi nebo z jiných provozních, právních nebo regulačních důvodů. O jakýchkoliv podstatných změnách vás budeme informovat prostřednictvím zveřejnění aktualizovaných Zásad ochrany osobních údajů na našem webu nebo jiným způsobem.

Kontaktujte nás

Pokud máte jakékoliv otázky nebo obavy ohledně našich postupů ochrany osobních údajů nebo těchto Zásad ochrany osobních údajů, prosím kontaktujte nás na autobloggerhelp@gmail.com.


Danish

Fortrolighedspolitik for autoBlogger Shopify-app

Hos autoBlogger tager vi dit privatliv alvorligt. Denne fortrolighedspolitik beskriver, hvordan vi indsamler, bruger og deler oplysninger om dig, når du bruger vores autoBlogger Shopify-app (herefter kaldet “appen”).

Hvilke oplysninger indsamler vi

Når du bruger vores app, kan vi indsamle visse oplysninger om dig, herunder:

Hvordan bruger vi dine oplysninger

Vi kan bruge de oplysninger, vi indsamler om dig, til forskellige formål, herunder:

Hvordan deler vi dine oplysninger

Vi kan dele de oplysninger, vi indsamler om dig, med tredjeparter under følgende omstændigheder:

Dine valg og rettigheder

Du har visse valgmuligheder og rettigheder vedrørende de oplysninger, vi indsamler om dig, herunder:

Datasikkerhed

Vi træffer rimelige foranstaltninger for at beskytte de oplysninger, vi indsamler om dig, mod uautoriseret adgang, brug og offentliggørelse. Dog er ingen datasikkerhedsforanstaltninger helt ufejlbarlige, og vi kan ikke garantere sikkerheden af dine oplysninger.

Ændringer af denne fortrolighedspolitik

Vi kan opdatere denne fortrolighedspolitik fra tid til anden for at afspejle ændringer i vores praksis eller af andre drifts-, lovmæssige eller reguleringsmæssige årsager. Vi vil informere dig om eventuelle væsentlige ændringer ved at offentliggøre den opdaterede fortrolighedspolitik på vores hjemmeside eller på anden vis.

Kontakt os

Hvis du har spørgsmål eller bekymringer vedrørende vores praksis vedrørende beskyttelse af personlige oplysninger eller denne fortrolighedspolitik, bedes du kontakte os på autobloggerhelp@gmail.com.


Dutch

Privacybeleid voor autoBlogger Shopify App

Bij autoBlogger nemen we jouw privacy zeer serieus. Dit Privacybeleid beschrijft hoe we informatie over jou verzamelen, gebruiken en delen wanneer je onze autoBlogger Shopify App (hierna “de App”) gebruikt.

Welke informatie we verzamelen

Wanneer je onze App gebruikt, kunnen we bepaalde informatie over jou verzamelen, waaronder:

Hoe we jouw informatie gebruiken

We kunnen de informatie die we over jou verzamelen voor verschillende doeleinden gebruiken, waaronder:

Hoe we jouw informatie delen

We kunnen de informatie die we over jou verzamelen delen met derden in de volgende omstandigheden:

Jouw keuzes en rechten

Je hebt bepaalde keuzes en rechten met betrekking tot de informatie die we over jou verzamelen, waaronder:

Gegevensbeveiliging

We nemen redelijke maatregelen om de informatie die we over jou verzamelen te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik en openbaarmaking. Geen enkele beveiligingsmaatregel is echter volledig waterdicht, en we kunnen de beveiliging van jouw informatie niet garanderen.

Wijzigingen in dit Privacybeleid

We kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd bijwerken om veranderingen in onze praktijken of om andere operationele, juridische of regelgevende redenen weer te geven. We zullen je op de hoogte stellen van eventuele materiële wijzigingen door het bijgewerkte Privacybeleid op onze website te plaatsen of op andere wijze.

Neem contact met ons op

Als je vragen of zorgen hebt over onze privacypraktijken of dit Privacybeleid, neem dan contact met ons op via autobloggerhelp@gmail.com.


Finnish

Tietosuojaseloste autoBlogger Shopify -sovellukselle

Me autoBloggerissa suhtaudumme yksityisyyteesi erittäin vakavasti. Tämä tietosuojaseloste kuvaa, miten keräämme, käytämme ja jaamme tietoa sinusta, kun käytät autoBlogger Shopify -sovellustamme (jäljempänä “Sovellus”).

Mitä tietoa keräämme

Kun käytät Sovellustamme, saatamme kerätä tiettyjä tietoja sinusta, mukaan lukien:

Miten käytämme tietojasi

Voimme käyttää sinusta kerättyjä tietoja moniin tarkoituksiin, mukaan lukien:

Miten jaamme tietojasi

Voimme jakaa sinusta keräämiämme tietoja kolmansien osapuolien kanssa seuraavissa tilanteissa:

Valintasi ja oikeutesi

Sinulla on tiettyjä valintoja ja oikeuksia koskien meiltä kerättyjä tietoja, mukaan lukien:

Tietoturva

Teemme kohtuullisia toimenpiteitä suojellaksemme sinusta kerättyjä tietoja luvattomalta pääsyltä, käytöltä ja paljastukselta. Kuitenkin mikään tietoturva ei ole täysin vesitiivis, emmekä voi taata tietojesi täydellistä turvallisuutta.

Tämän Tietosuojaselosteen muutokset

Voimme päivittää tätä Tietosuojaselostetta ajoittain heijastamaan muutoksia käytäntöihimme tai muista operatiivisista, laillisista tai sääntelyyn liittyvistä syistä. Ilmoitamme sinulle kaikista merkittävistä muutoksista julkaisemalla päivitetyn Tietosuojaselosteen verkkosivuillamme tai muulla tavoin.

Ota yhteyttä

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tietosuojakäytännöistämme tai tästä Tietosuojaselosteesta, ota yhteyttä sähköpostitse osoitteeseen autobloggerhelp@gmail.com.


French

Politique de confidentialité pour l’application Shopify autoBlogger

Chez autoBlogger, nous prenons votre vie privée très au sérieux. Cette politique de confidentialité décrit comment nous collectons, utilisons et partageons des informations vous concernant lorsque vous utilisez notre application Shopify autoBlogger (ci-après “l’Application”).

Les informations que nous collectons

Lorsque vous utilisez notre Application, nous pouvons collecter certaines informations vous concernant, notamment :

Comment nous utilisons vos informations

Nous pouvons utiliser les informations que nous collectons vous concernant à diverses fins, notamment :

Comment nous partageons vos informations

Nous pouvons partager les informations que nous collectons vous concernant avec des tiers dans les circonstances suivantes :

Vos choix et droits

Vous avez certains choix et droits concernant les informations que nous collectons vous concernant, notamment :

Sécurité des données

Nous prenons des mesures raisonnables pour protéger les informations que nous collectons vous concernant contre l’accès non autorisé, l’utilisation et la divulgation. Cependant, aucune mesure de sécurité des données n’est totalement infaillible, et nous ne pouvons garantir la sécurité de vos informations.

Modifications de cette politique de confidentialité

Nous pouvons mettre à jour cette politique de confidentialité de temps à autre pour refléter des changements dans nos pratiques ou pour d’autres raisons opérationnelles, juridiques ou réglementaires. Nous vous informerons de toute modification substantielle en publiant la politique de confidentialité mise à jour sur notre site Web ou par d’autres moyens.

Contactez-nous

Si vous avez des questions ou des préoccupations concernant nos pratiques en matière de confidentialité ou cette politique de confidentialité, veuillez nous contacter à l’adresse autobloggerhelp@gmail.com.


German

Datenschutzrichtlinie für die autoBlogger Shopify App

Bei autoBlogger nehmen wir Ihren Datenschutz sehr ernst. Diese Datenschutzrichtlinie beschreibt, wie wir Informationen über Sie sammeln, verwenden und teilen, wenn Sie unsere autoBlogger Shopify App (im Folgenden “App”) verwenden.

Welche Informationen wir sammeln

Wenn Sie unsere App verwenden, können wir bestimmte Informationen über Sie sammeln, einschließlich:

Wie wir Ihre Informationen verwenden

Wir können die von uns über Sie gesammelten Informationen für verschiedene Zwecke verwenden, einschließlich:

Wie wir Ihre Informationen teilen

Wir können die von uns über Sie gesammelten Informationen unter bestimmten Umständen mit Dritten teilen, einschließlich:

Ihre Entscheidungen und Rechte

Sie haben bestimmte Entscheidungen und Rechte in Bezug auf die von uns über Sie gesammelten Informationen, einschließlich:

Datensicherheit

Wir ergreifen angemessene Maßnahmen, um die von uns über Sie gesammelten Informationen vor unbefugtem Zugriff, Gebrauch und Offenlegung zu schützen. Keine Datensicherheitsmaßnahmen sind jedoch vollständig narrensicher, und wir können die Sicherheit Ihrer Informationen nicht garantieren.

Änderungen dieser Datenschutzrichtlinie

Wir können diese Datenschutzrichtlinie von Zeit zu Zeit aktualisieren, um Änderungen unserer Praktiken oder aus anderen betrieblichen, rechtlichen oder behördlichen Gründen widerzuspiegeln. Wir werden Sie über wesentliche Änderungen informieren, indem wir die aktualisierte Datenschutzrichtlinie auf unserer Website veröffentlichen oder auf andere Weise.

Kontaktieren Sie uns

Wenn Sie Fragen oder Bedenken zu unseren Datenschutzpraktiken oder dieser Datenschutzrichtlinie haben, kontaktieren Sie uns bitte unter autobloggerhelp@gmail.com.


Italian

Informativa sulla privacy per l’app Shopify autoBlogger

Da autoBlogger, prendiamo molto sul serio la tua privacy. Questa Informativa sulla privacy descrive come raccogliamo, utilizziamo e condividiamo le informazioni su di te quando utilizzi la nostra app Shopify autoBlogger (di seguito “l’App”).

Quali informazioni raccogliamo

Quando utilizzi la nostra App, potremmo raccogliere alcune informazioni su di te, tra cui:

Come utilizziamo le tue informazioni

Possiamo utilizzare le informazioni che raccogliamo su di te per una serie di scopi, tra cui:

Come condividiamo le tue informazioni

Potremmo condividere le informazioni che raccogliamo su di te con terzi nelle seguenti circostanze:

Le tue scelte e i tuoi diritti

Hai alcune scelte e diritti riguardo alle informazioni che raccogliamo su di te, tra cui:

Sicurezza dei dati

Adottiamo misure ragionevoli per proteggere le informazioni che raccogliamo su di te da accessi, utilizzi e divulgazioni non autorizzati. Tuttavia, nessuna misura di sicurezza dei dati è completamente sicura, e non possiamo garantire la sicurezza delle tue informazioni.

Modifiche a questa Informativa sulla privacy

Potremmo aggiornare questa Informativa sulla privacy di volta in volta per riflettere cambiamenti nelle nostre pratiche o per altre ragioni operative, legali o regolamentari. Ti informeremo di eventuali cambiamenti sostanziali pubblicando l’Informativa sulla privacy aggiornata sul nostro sito web o mediante altri mezzi.

Contattaci

Se hai domande o preoccupazioni riguardo alle nostre pratiche sulla privacy o a questa Informativa sulla privacy, contattaci all’indirizzo autobloggerhelp@gmail.com.


Japanese

autoBlogger Shopifyアプリのプライバシーポリシー

autoBloggerでは、お客様のプライバシーを非常に重要視しています。このプライバシーポリシーでは、当社のautoBlogger Shopifyアプリ(以下、「アプリ」)を使用する際にお客様から収集、利用、共有する情報について説明しています。

収集する情報

アプリを使用すると、お客様に関する特定の情報が収集される場合があります。これには以下が含まれます。

お客様の情報の利用方法

収集した情報は、以下の目的で使用される場合があります。

情報の共有方法

収集した情報は、以下の状況で第三者と共有される場合があります。

お客様の選択肢と権利

お客様は、以下の情報に関して特定の選択肢と権利を有しています。

データセキュリティ

収集した情報を未承認のアクセス、使用、開示から保護するために、当社は合理的な対策を講じていますが、データセキュリティ対策は完璧ではなく、情報の安全性を保証できません。

このプライバシーポリシーの変更

当社は、実務上の、法的な、または規制上の理由で、このプライバシーポリシーを定期的に更新することがあります。重要な変更がある場合は、更新されたプライバシーポリシーをウェブサイトに掲載するか、他の手段で通知いたします。

お問い合わせ

プライバシーに関する当社の実践やこのプライバシーポリシーについてご質問や懸念がある場合は、autobloggerhelp@gmail.com までお問い合わせください。


Korean

autoBlogger Shopify 앱 개인정보 처리방침

autoBlogger에서는 귀하의 개인정보를 심각하게 취급합니다. 본 개인정보 처리방침은 당사의 autoBlogger Shopify 앱(이하 “앱”)을 사용할 때 귀하에 관한 정보를 어떻게 수집, 사용 및 공유하는지에 대해 설명합니다.

수집하는 정보

당사 앱을 사용하면 귀하에 관한 특정 정보가 수집될 수 있습니다. 이에는 다음이 포함됩니다.

정보 사용 방법

당사가 귀하에 관한 수집한 정보를 여러 목적으로 사용할 수 있습니다. 이에는 다음이 포함됩니다.

정보 공유 방법

당사가 귀하에 관한 수집한 정보를 다음과 같은 상황에서 제3자와 공유할 수 있습니다.

선택사항 및 권리

귀하는 다음과 같은 특정 선택사항과 권리를 갖고 있습니다.

데이터 보안

당사는 귀하에 관한 수집한 정보를 무단 액세스, 사용 및 공개로부터 보호하기 위해 합리적인 조치를 취하고 있습니다. 그러나 데이터 보안 조치는 완전히 방어적이지 않으며 귀하의 정보의 안전을 보장할 수 없습니다.

이 개인정보 처리방침의 변경

당사는 운영, 법률 또는 규제상의 이유로 이 개인정보 처리방침을 시시각각으로 업데이트할 수 있습니다. 중요한 변경이 있는 경우 업데이트된 개인정보 처리방침을 당사의 웹사이트에 게시하거나 기타 방법으로 통지할 것입니다.

연락처

개인정보 처리 방침이나 당사의 개인정보 처리 관행에 관한 질문이나 우려 사항이 있는 경우 autobloggerhelp@gmail.com 로 연락해 주십시오.


Norwegian (Bokmål)

Personvernserklæring for autoBlogger Shopify App

Hos autoBlogger tar vi ditt personvern svært alvorlig. Denne personvernserklæringen beskriver hvordan vi samler inn, bruker og deler informasjon om deg når du bruker vår autoBlogger Shopify App (heretter “Appen”).

Hvilken informasjon vi samler inn

Når du bruker vår App, kan vi samle inn visse opplysninger om deg, inkludert:

Hvordan vi bruker informasjonen din

Vi kan bruke informasjonen vi samler inn om deg til ulike formål, inkludert:

Hvordan vi deler informasjonen din

Vi kan dele informasjonen vi samler inn om deg med tredjeparter under følgende omstendigheter:

Dine valg og rettigheter

Du har visse valg og rettigheter når det gjelder informasjonen vi samler inn om deg, inkludert:

Datasekretess

Vi tar rimelige tiltak for å beskytte informasjonen vi samler inn om deg mot uautorisert tilgang, bruk og avsløring. Imidlertid er ingen datasekretess tiltak helt foolproof, og vi kan ikke garantere sikkerheten til din informasjon.

Endringer i denne personvernserklæringen

Vi kan oppdatere denne personvernserklæringen fra tid til annen for å gjenspeile endringer i praksis eller av andre operative, juridiske eller regulatoriske grunner. Vi vil varsle deg om eventuelle vesentlige endringer ved å publisere den oppdaterte personvernserklæringen på vår nettside eller på annen måte.

Kontakt oss

Hvis du har spørsmål eller bekymringer om våre personvernpraksiser eller denne personvernserklæringen, vennligst kontakt oss på autobloggerhelp@gmail.com.


Polish

Polityka prywatności dla aplikacji Shopify autoBlogger

W autoBlogger traktujemy Twoją prywatność bardzo poważnie. Niniejsza Polityka Prywatności opisuje, jak zbieramy, używamy i udostępniamy informacje o Tobie, gdy korzystasz z naszej aplikacji Shopify autoBlogger (dalej “Aplikacja”).

Jakie informacje zbieramy

Podczas korzystania z naszej Aplikacji możemy zbierać pewne informacje o Tobie, w tym:

Jak wykorzystujemy Twoje informacje

Informacje, które zbieramy o Tobie, mogą być używane w różnych celach, w tym:

Jak udostępniamy Twoje informacje

Możemy udostępniać informacje, które zbieramy o Tobie, firmom trzecim w następujących okolicznościach:

Twoje wybory i prawa

Masz pewne wybory i prawa dotyczące informacji, które zbieramy o Tobie, w tym:

Bezpieczeństwo danych

Podjęliśmy rozsądne środki w celu ochrony informacji, które zbieramy o Tobie, przed nieuprawnionym dostępem, użytkowaniem i ujawnianiem. Niemniej jednak, żadne środki bezpieczeństwa danych nie są całkowicie niezawodne, i nie możemy zagwarantować bezpieczeństwa Twoich informacji.

Zmiany w tej Polityce Prywatności

Możemy aktualizować tę Politykę Prywatności od czasu do czasu, aby odzwierciedlić zmiany w naszych praktykach lub z innych powodów operacyjnych, prawnych lub regulacyjnych. Poinformujemy Cię o wszelkich istotnych zmianach, publikując zaktualizowaną Politykę Prywatności na naszej stronie internetowej lub innymi środkami.

Skontaktuj się z nami

Jeśli masz jakiekolwiek pytania lub obawy dotyczące naszych praktyk prywatności lub tej Polityki Prywatności, skontaktuj się z nami pod adresem autobloggerhelp@gmail.com.


Portuguese (Brazil)

Política de Privacidade para o aplicativo autoBlogger Shopify

Na autoBlogger, levamos sua privacidade muito a sério. Esta Política de Privacidade descreve como coletamos, usamos e compartilhamos informações sobre você quando você usa nosso aplicativo autoBlogger Shopify (doravante “Aplicativo”).

Quais informações coletamos

Ao usar nosso Aplicativo, podemos coletar certas informações sobre você, incluindo:

Como usamos suas informações

Podemos usar as informações que coletamos sobre você para diversas finalidades, incluindo:

Como compartilhamos suas informações

Podemos compartilhar as informações que coletamos sobre você com terceiros nas seguintes circunstâncias:

Suas escolhas e direitos

Você tem certas escolhas e direitos em relação às informações que coletamos sobre você, incluindo:

Segurança dos dados

Tomamos medidas razoáveis para proteger as informações que coletamos sobre você contra acesso, uso e divulgação não autorizados. No entanto, nenhuma medida de segurança de dados é completamente infalível, e não podemos garantir a segurança de suas informações.

Alterações nesta Política de Privacidade

Podemos atualizar esta Política de Privacidade de tempos em tempos para refletir alterações em nossas práticas ou por outros motivos operacionais, legais ou regulatórios. Notificaremos você sobre quaisquer alterações substanciais postando a Política de Privacidade atualizada em nosso site ou por outros meios.

Entre em contato conosco

Se você tiver alguma dúvida ou preocupação sobre nossas práticas de privacidade ou esta Política de Privacidade, entre em contato conosco em autobloggerhelp@gmail.com.


Portuguese (Portugal)

Política de Privacidade para a aplicação autoBlogger Shopify

Na autoBlogger, levamos a sua privacidade muito a sério. Esta Política de Privacidade descreve como recolhemos, usamos e partilhamos informações sobre si quando utiliza a nossa aplicação autoBlogger Shopify (doravante “Aplicação”).

Que informações recolhemos

Ao utilizar a nossa Aplicação, podemos recolher certas informações sobre si, incluindo:

Como utilizamos as suas informações

Podemos utilizar as informações que recolhemos sobre si para diversas finalidades, incluindo:

Como partilhamos as suas informações

Podemos partilhar as informações que recolhemos sobre si com terceiros nas seguintes circunstâncias:

As suas escolhas e direitos

Tem certas escolhas e direitos em relação às informações que recolhemos sobre si, incluindo:

Segurança dos dados

Tomamos medidas razoáveis para proteger as informações que recolhemos sobre si contra acesso, uso e divulgação não autorizados. No entanto, nenhuma medida de segurança de dados é completamente infalível, e não podemos garantir a segurança das suas informações.

Alterações a esta Política de Privacidade

Podemos atualizar esta Política de Privacidade de tempos a tempos para refletir alterações nas nossas práticas ou por outros motivos operacionais, legais ou regulamentares. Notificaremos sobre quaisquer alterações substanciais ao publicar a Política de Privacidade atualizada no nosso site ou por outros meios.

Contacte-nos

Se tiver alguma dúvida ou preocupação sobre as nossas práticas de privacidade ou esta Política de Privacidade, contacte-nos em autobloggerhelp@gmail.com.


Spanish

Política de privacidad para la aplicación autoBlogger de Shopify

En autoBlogger, tomamos tu privacidad muy en serio. Esta Política de privacidad describe cómo recopilamos, usamos y compartimos información sobre ti cuando utilizas nuestra aplicación autoBlogger de Shopify (en adelante, “la aplicación”).

Qué información recopilamos

Cuando utilizas nuestra aplicación, podemos recopilar cierta información sobre ti, incluyendo:

Cómo utilizamos tu información

Podemos utilizar la información que recopilamos sobre ti para diversos fines, incluyendo:

Cómo compartimos tu información

Podemos compartir la información que recopilamos sobre ti con terceros en las siguientes circunstancias:

Tus opciones y derechos

Tienes ciertas opciones y derechos con respecto a la información que recopilamos sobre ti, incluyendo:

Seguridad de los datos

Tomamos medidas razonables para proteger la información que recopilamos sobre ti contra el acceso, uso y divulgación no autorizados. Sin embargo, ninguna medida de seguridad de datos es completamente infalible, y no podemos garantizar la seguridad de tu información.

Cambios en esta Política de privacidad

Podemos actualizar esta Política de privacidad de vez en cuando para reflejar cambios en nuestras prácticas u otras razones operativas, legales o regulatorias. Te notificaremos de cualquier cambio importante publicando la Política de privacidad actualizada en nuestro sitio web u otros medios.

Contáctanos

Si tienes alguna pregunta o inquietud sobre nuestras prácticas de privacidad o esta Política de privacidad, contáctanos en autobloggerhelp@gmail.com.


Swedish

Integritetspolicy för autoBlogger Shopify-app

På autoBlogger tar vi din integritet på största allvar. Denna Integritetspolicy beskriver hur vi samlar in, använder och delar information om dig när du använder vår autoBlogger Shopify-app (nedan “appen”).

Vilken information vi samlar in

När du använder vår app kan vi samla in viss information om dig, inklusive:

Hur vi använder din information

Vi kan använda den information vi samlar in om dig för olika ändamål, inklusive:

Hur vi delar din information

Vi kan dela den information vi samlar in om dig med tredje parter under följande omständigheter:

Dina val och rättigheter

Du har vissa val och rättigheter när det gäller den information vi samlar in om dig, inklusive:

Dataskydd

Vi vidtar rimliga åtgärder för att skydda den information vi samlar in om dig från obehörig åtkomst, användning och offentliggörande. Dock är inga åtgärder för datasäkerhet helt ofelbara, och vi kan inte garantera säkerheten för din information.

Ändringar i denna Integritetspolicy

Vi kan uppdatera denna Integritetspolicy från tid till annan för att återspegla förändringar i våra metoder eller av andra operationella, juridiska eller reglerande skäl. Vi kommer att meddela dig om några väsentliga förändringar genom att publicera den uppdaterade Integritetspolicyn på vår webbplats eller på annat sätt.

Kontakta oss

Om du har några frågor eller funderingar om våra integritetsprinciper eller denna Integritetspolicy, vänligen kontakta oss på autobloggerhelp@gmail.com.


Thai

นโยบายความเป็นส่วนตัวสำหรับแอป autoBlogger บน Shopify

ที่ autoBlogger เราใส่ใจเรื่องความเป็นส่วนตัวของคุณอย่างมาก นโยบายความเป็นส่วนตัวนี้อธิบายถึงวิธีการเราเก็บรวบรวม ใช้ และแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับคุณเมื่อคุณใช้แอป autoBlogger บน Shopify ของเรา (ต่อไปนี้ว่า “แอป”).

ข้อมูลที่เราเก็บรวบรวม

เมื่อคุณใช้แอปของเรา เราอาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางประการเกี่ยวกับคุณ ซึ่งรวมถึง:

วิธีที่เราใช้ข้อมูลของคุณ

เราอาจใช้ข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณเพื่อหลายวัตถุประการ รวมถึง:

วิธีที่เราแบ่งปันข้อมูลของคุณ

เราอาจแบ่งปันข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณกับบุคคลที่สามในสถานการณ์ต่อไปนี้:

ตัวเลือกและสิทธิของคุณ

คุณมีตัวเลือกและสิทธิ์บางประการเกี่ยวกับข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณ รวมถึง:

ความปลอดภัยของข้อมูล

เราดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อป้องกันข้อมูลที่เรารวบรวมเกี่ยวกับคุณจากการเข้าถึง, ใช้, และเปิดเผยโดยไม่ได้รับอนุญาต อย่างไรก็ตาม, มาตรการด้านความปลอดภัยข้อมูลไม่สามารถรับประกันได้ว่ามีความปลอดภัยทั้งหมดและเราไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ

การเปลี่ยนแปลงในนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้

เราอาจทำการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้เป็นประจำเพื่อสะท้อนการเปลี่ยนแปลงในวิธีการปฏิบัติของเราหรือเหตุผลทางปฏิบัติ, กฎหมาย, หรือระเบียบของเรา โดยเราจะแจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญผ่านการโพสต์นโยบายความเป็นส่วนตัวที่ปรับปรุงบนเว็บไซต์ของเราหรือโดยวิธีอื่น ๆ

ติดต่อเรา

หากคุณมีคำถามหรือข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติความเป็นส่วนตัวของเราหรือนโยบายความเป็นส่วนตัวนี้ โปรดติดต่อเราที่ autobloggerhelp@gmail.com


Turkish

autoBlogger Shopify Uygulaması İçin Gizlilik Politikası

autoBlogger’da gizliliğiniz bizim için çok önemlidir. Bu Gizlilik Politikası, autoBlogger Shopify Uygulamamızı (bundan sonra “Uygulama” olarak anılacaktır) kullanırken sizi ilgilendiren bilgileri nasıl topladığımızı, kullanıp paylaştığımızı açıklar.

Hangi Bilgileri Topladığımız

Uygulamamızı kullandığınızda, sizi ilgilendiren belirli bilgileri toplayabiliriz, bunlar arasında:

Bilgilerinizi Nasıl Kullandığımız

Sizinle ilgili topladığımız bilgileri çeşitli amaçlarla kullanabiliriz, bunlar arasında:

Bilgilerinizi Nasıl Paylaştığımız

Sizinle ilgili topladığımız bilgileri aşağıdaki durumlarda üçüncü taraflarla paylaşabiliriz:

Seçenekleriniz ve Haklarınız

Sizinle ilgili topladığımız bilgilerle ilgili olarak belirli seçeneklere ve haklara sahipsiniz, bunlar arasında:

Veri Güvenliği

Sizinle ilgili topladığımız bilgileri yetkisiz erişim, kullanım ve ifşa karşı korumak için makul önlemleri alıyoruz. Ancak, hiçbir veri güvenlik önlemi tamamen hatasız değildir ve bilgilerinizin güvenliğini garanti edemeyiz.

Bu Gizlilik Politikasındaki Değişiklikler

Bu Gizlilik Politikasını zaman içinde uygulamalarımızda veya diğer operasyonel, yasal veya düzenleyici nedenlerle değiştirebiliriz. Herhangi bir önemli değişikliği, güncellenmiş Gizlilik Politikasını web sitemizde veya başka bir şekilde yayınlayarak size bildireceğiz.

Bize Ulaşın

Gizlilik uygulamalarımız veya bu Gizlilik Politikası hakkında herhangi bir sorunuz veya endişeniz varsa, lütfen bizimle autobloggerhelp@gmail.com adresinden iletişime geçin.